Ubezpieczenie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Ubezpieczenie od utraty i uszkodzeń
• odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia losowe, poza tymi, które znajdują się w wyłączeniach (*)
• kradzież i wandalizm w zakresie
• odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta (np. kuny)
• w zakresie szkody spowodowane awarią instalacji fotowoltaicznej, w tym routera internetowego
• brak ograniczenia odpowiedzialności definicjami poszczególnych zdarzeń losowych (np. brak warunku dotyczącego siły wiatru)

Odpowiedzialność rozpoczyna się od momentu, w którym ubezpieczane instalacja fotowoltaiczna, kolektor słoneczny lub pompa ciepła spełniają łącznie następujące warunki:
1) są kompletne i gotowe do pracy, tj. po pozytywnym zakończeniu testów próbnych i rozruchu mogą zostać uruchomione lub są uruchomione, zgodnie z wymaganą dokumentacją potwierdzającą gotowość do użycia,
2) są przytwierdzone na stałe do budynku lub budowli, których materiałem ścian lub materiałem wierzchnim dachu nie jest drewno, strzecha, wiór osikowy, szkło, folia lub plandeka, chyba że ubezpieczone mienie znajduje się na gruncie,
3) zakończono montaż instalacji w miejscu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kradzieży i wandalizmu
➢ Także dla instalacji znajdujących się na gruncie (franszyza integralna dla ryzyka kradzieży 500 zł)
➢ Wymagane zabezpieczenia dla instalacji przytwierdzonych do budowli lub znajdujących się na gruncie:
✓ ogrodzenie ze wszystkich stron w dobrym stanie technicznym o wysokość co najmniej 1,40 m,
✓ wszystkie bramy zamykane na co najmniej 1 zamek

Dla instalacji, których suma ubezpieczenia przekracza 200 000 zł lub w przypadku przerwy w zamieszkaniu lub użytkowaniu terenu, na którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia dłużej niż 90 dni:
✓ dodatkowo monitoring lub dozór przez wyspecjalizowaną agencję ochrony

* Wyłączenia odpowiedzialności:
• powstałe w trakcie napraw, bieżącej konserwacji, montażu lub demontażu, transportu, w tym załadunku i rozładunku, a także rozruchu próbnego i testów,
• powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych, remontowych, montażowych lub instalacyjnych w miejscu ubezpieczenia,
• powstałe w wyniku systematycznego działania hałasu, wibracji, ciepła, wody, lodu, pary, wilgoci, pyłu, sadzy lub innych czynników termicznych, fizycznych lub
biologicznych,
• polegające na uszkodzeniach estetycznych,