Słowniczek

Słowniczek

All risks (pol. ubezpieczenie wszystkich ryzyk)
System wyznaczania zakresu ubezpieczenia, gdzie wypadkiem ubezpieczeniowym jest każde nagłe zdarzenie powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia, które nie zostało wyłączone w warunkach ubezpieczenia; ubezpieczenia all risks pozwalają na pokrycie nagłych zdarzeń, które trudno jest z góry zdefiniować; realny zakres ubezpieczeń all risks zależny jest od liczby i zakresu wyłączeń.

Agent ubezpieczeniowy
Osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca nie mający osobowości prawnej, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów.

Asekuracja
Gwarancja wypłaty określonej umową kwoty, pokrywającej straty poniesione przez ubezpieczonego, a – w razie jego śmierci – zapewnienie wypłaty spadkobiercom.

Asekurator
Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.
Patrz towarzystwo ubezpieczeniowe.

Assistance
usługa pomocy klientowi w określonych, najczęściej związanych z jakimś zdarzeniem losowym, sytuacjach; usługi assistance są popularnym rozszerzeniem w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych, turystycznych, ale mogą być też oferowane odrębnie. Do typowych usług assistance zaliczamy: holowanie pojazdu, pomoc w podróży, w tym organizację leczenia, concierge, dowóz benzyny.

Autocaso
Jeden z rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych. Jest to ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.

BLS (bezpośrednia likwidacja szkód)
W ubezpieczeniach OC (najczęściej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) schemat likwidacji szkód, gdzie poszkodowany zgłasza szkodę do swojego ubezpieczyciela OC, a nie – jak tradycyjnie – do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody; w przypadku BLS ubezpieczyciel poszkodowanego wypłaca należne świadczenie i już bez aktywnego udziału poszkodowanego rozlicza się z ubezpieczycielem OC sprawcy szkody.

Broker ubezpieczeniowy
pośrednik ubezpieczeniowy wykonujący czynności w imieniu lub na rzecz „podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej” (tj. klienta), polegające na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia.

Bonus-malus
tabela zniżek i zwyżek stosowanych przez danego ubezpieczyciela, a związanych z dotychczasowym przebiegiem szkodowości klienta; w prostym ujęciu tabela zniżek za okresy bezszkodowe i zwyżek za szkody w ostatnich latach ubezpieczenia

Beneficjent
Inaczej uposażony, osoba wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego

Casco
Ubezpieczenia środków transportu; najbardziej znaną podgrupą będzie tu oczywiście autocasco; mniej znane będą casco lotnicze i casco statków.

Cargo
ubezpieczenie towarów w transporcie; w przewozach krajowych ubezpieczenie cargo chroni interes, i z reguły leży w gestii, właściciela towaru; w transportach międzynarodowych cargo chroni interes właściciela towaru, a gestia ubezpieczeniowa ustalana jest w umowie między stronami, z reguły poprzez wybór Incoterms.

Centrum alarmowe
infolinia, gdzie zgodnie z warunkami ubezpieczenia klient otrzymuje pomoc w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; z reguły centrum alarmowe udziela telefonicznie potrzebnej klientowi informacji lub na życzenie klienta organizuje potrzebną mu pomoc; do typowych i często wykorzystywanych przez klientów usług obsługiwanych przez call center należą: organizacja holowania lub naprawy pojazdu, organizacja leczenia za granicą.

Całkowite trwałe inwalidztwo
Uszkodzenie ciała ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji na stałe.

Cesja
Przeniesienie przez ubezpieczonego (cedenta) praw z umowy ubezpieczenia (do świadczeń, odszkodowania) na wyznaczoną przez ubezpieczonego osobę lub instytucję (cesjonariusza).

Czas trwania umowy ubezpieczenia
Okres, na jaki została zawarta umowa. Może być nieokreślony lub określony (oznaczony najczęściej w latach) lub trwać do ukończenia przez ubezpieczonego określonego wieku.

Częściowe trwałe inwalidztwo
Uszkodzenie ciała spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, które polega na fizycznej utracie organu (organów) wymienionych w odpowiednich OWU lub na całkowitej utracie funkcji w tym organie (organach).

Doubezpieczenie
Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Działalność ubezpieczeniowa
Wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

D&O (Ubezpieczenie członków władz)
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółek lub (rzadziej) innych organizacji za działania członków ich władz; ubezpieczenia D&O obejmują również odpowiedzialność cywilną samych członków władz ubezpieczonej organizacji – najczęściej członków zarządów, rad nadzorczych, dyrektorów najwyższego szczebla, głównych księgowych

Dział I ubezpieczeń
Ubezpieczenia na życie. Dział I ubezpieczeń składa się z następujących grup:
1. Ubezpieczenia na życie.
2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci.
3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
4. Ubezpieczenia rentowe.
5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1–4.

Dział II ubezpieczeń
ubezpieczenia majątkowe oraz niektóre ubezpieczenia osobowe (NNW i choroby); nazwa została zaczerpnięta z załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej o podziale ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń.

Direct
model sprzedaży ubezpieczeń zakładający bezpośredni (bez pośrednika) kontakt ubezpieczyciela z klientem; w Polsce rozumiany najczęściej wąsko i utożsamiany ze sprzedażą ubezpieczeń przez telefon i internet; szersza definicja może obejmować dodatkowo sprzedaż ubezpieczeń we własnych placówkach ubezpieczyciela, a nawet poprzez agentów wyłącznych.

Franszyzna
Uzgodniona i zapisana w polisie kwota do wysokości której ubezpieczajacy (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie.

Franszyza integralna (względna,warunkowa)
Jest to zapisana w polisie, uzgodniona kwota, do wysokości której ubezpieczający sam ponosi skutki każdej szkody. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna jest spotykana we wszystkich rodzajach ubezpieczeń i ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania szkód drobnych (często koszt likwidacji tej szkody przekracza jej wysokość) i nasilenie działań prewencyjnych. Przykładowo w ubezpieczeniach auto-casco ubezpieczyciele nie odpowiadają za szkody nie przekraczające 1% wartości samochodu (samochód wart jest 20.000 zł – zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powyżej 200 zł).

Franszyza redukcyjna (bezwzględna, bezwarunkowa)
Często traktowana na równi z udziałem własnym. Jest to zapisana w polisie dowolnie uzgodniona kwota, którą towarzystwo ubezpieczeniowe potrąca z każdego należnego odszkodowania. W ubezpieczeniach auto-casco udział własny najczęściej wynosi 10%. Oznacza to, ze w przypadku kradzieży samochodu o wartości 50.000 zł ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 45.000 zł . W przypadku tego ubezpieczenia udział własny można wykupić, kosztuje to dodatkowe 10% składki.

Grupowe ubezpieczenia
Rodzaj ubezpieczeń osobowych, w którym stroną ubezpieczaną jest grupa osób. Najczęściej ta forma ubezpieczenia jest praktykowana w zakładach pracy, gdzie ubezpieczonymi np. w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków są pracownicy tego zakładu.

Gwarantowana suma ubezpieczenia
W ubezpieczeniach na życie jest to określona w polisie kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić w razie np. śmierci, bądź trwałego kalectwa ubezpieczonego lub innego zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w polisie, które nastąpi w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

III filar
Indywidualne programy emerytalne. Ten system jest całkowicie dobrowolny, a wysokość emerytury będzie zależała od wielkości kwot przeznaczonych na dodatkowe emerytury. Trzeci filar to pracownicze programy emerytalne, ubezpieczenia na życie, lokaty bankowe, uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych.

Indywidualne konto emerytalne (IKE)
Rodzaj dobrowolnej formy oszczędzania na przyszłe świadczenia emerytalne, element III filaru emerytalnego. IKE może być prowadzone m.in. przez zakłady ubezpieczeń w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oszczędzający na IKE ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
Dobrowolny sposób oszczędzania na emeryturę. IKZE wchodzi w skład III filaru emerytalnego. Jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego np. z zakładem ubezpieczeń. Może mieć formę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na konto na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Indeksacja
Regularne (zwykle coroczne) podwyższanie składki i sumy ubezpieczenia, rekompensujące skutki inflacji. Najczęściej możliwa w każdą rocznicę polisy.

Indywidualne ubezpieczenie na życie
Produkt ubezpieczeniowy skierowany do odbiorców indywidualnych. Istotą ubezpieczenia jest zawarcie z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy, na mocy której uposażonej osobie wypłacone zostanie świadczenie, jeżeli w czasie gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową miał miejsce wypadek ubezpieczeniowy, czyli np. jego śmierć

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Powstała 19 września 2006 r. na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Koasekuracja
Ubezpieczenie na podstawie jednej polisy przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli. Podział odpowiedzialności ustalany jest w procentach lub ułamkowo.

Koszty leczenia (KL)
Ubezpieczenie obejmujące zwrot wydatków na niezbędne leczenie, badania, lekarstwa, czy pobyt w szpitalu podczas pobytu za granicą, w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia.

Klauzule ubezpieczeniowe
zastrzeżenia w polisie, które mogą zmieniać zakres ubezpieczenia. Często klauzule mogą zakazywać, lub nakazywać pewne działania. Nie dotrzymanie tych warunków może spowodować rozwiązanie, lub zmianę warunków umowy

Kulancja
wyjątkowa wypłata świadczenia ubezpieczeniowego w sytuacji, kiedy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest w pełni potwierdzona (np. różne opinie prawne), ale ze względu na dobro klienta decyduje się on na wypłatę. Niektórzy za kulancję uznają też tzw. wypłaty marketingowe, tj. dokonywane w sytuacji, kiedy pewne jest, że ubezpieczyciel nie ponosi za dane zdarzenie odpowiedzialności, ale dokonuje wypłaty ze względów społecznych lub marketingowych.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia
stosowany przede wszystkim w ubezpieczeniach ogniowych oraz komunikacyjnych system ubezpieczenia, gdzie po wypłacie świadczenia suma ubezpieczenia obniżana jest o wysokość wypłaty; regułą jest możliwość doubezpieczenia za dopłatą dodatkowej składki.

Komisarz awaryjny
przedstawiciel ubezpieczyciela na terenie, gdzie ubezpieczyciel nie prowadzi normalnie działalności. W Polskich warunkach przedstawiciel ubezpieczyciela za granicą. Komisarz awaryjny odpowiada za wstępne etapy likwidacji szkód lub likwidację szkód z ubezpieczeń, gdzie zdarzenie miało miejsce za granicą, np. z ubezpieczeń cargo, czy autocasco.

Kradzież z włamaniem
Pojęcie wykorzystywane w ubezpieczeniach majątkowych, określające ryzyko ubezpieczeniowe. Najczęściej rozumiane jako bezprawny zaboru cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał poprzez usunięcie zabezpieczeń lub otwarciu tych zabezpieczeń kluczem lub innym urzadzeniem otwierającym pozostawiając ślady włamania.

Lekarz orzecznik
w ubezpieczeniach osobowych lub przy szkodach osobowych w ubezpieczeniach OC lekarz, z reguły ekspert ubezpieczyciela, oceniający stany chorobowe lub uszczerbek na zdrowiu osoby ubezpieczonej lub poszkodowanej.

Likwidacja szkody
Czynności wykonywane po wypadku ubezpieczeniowym – przez zakład ubezpieczeniowy, w celu ustalenia przyczyn i skutków wypadku oraz obliczenia wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu bądź osobie upoważnionej.

Limit odpowiedzialności
Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku wystąpienia szkody.

Limit zaangażowania
limit inwestycyjny – Ograniczenie lokowania określonej części aktywów w jeden instrument finansowy lub zaangażowania w jednym podmiocie.

Lokal mieszkalny
Mieszkanie w bloku lub kamienicy, stanowiące odrębną nieruchomość.

Multiagencja
Popularna nazwa placówki agenta ubezpieczeniowego, który współpracuje z wieloma ubezpieczycielami; taki agent może przedstawić ofertę albo kilku, albo wybranego przez siebie ubezpieczyciela; klient wybiera ofertę najlepszą dla siebie.

Multiagent
agent ubezpieczeniowy oferujący ubezpieczenia więcej niż jednego ubezpieczyciela z danego działu ubezpieczeń (tj. ubezpieczeń na życie oraz innych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych).

Minimalna suma gwarancyjna
w ubezpieczeniach obowiązkowych najniższa suma gwarancyjna pozwalająca na wypełnienie spoczywającego na danej osobie obowiązku ubezpieczenia

Minicasco
produkt ubezpieczeniowy z grupy ubezpieczeń autocasco o ograniczonym, w stosunku do pełnego ubezpieczenia autocasco, zakresie ochrony; ograniczenia – zależnie od ubezpieczyciela – mogą dotyczyć zakresu ubezpieczenia, sposobu rozliczenia szkody lub braku ochrony przy szkodach częściowych

Majątkowe ubezpieczenie
Rozróżniane są dwa rodzaje: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenie mienia. Ten drugi rodzaj pozwala nam zabezpieczyć się na wypadek zniszczenia bądź utraty naszego mienia. Ubezpieczyć możemy na przykład budynki, budowle, maszyny, urządzenia czy wyposażenie. Istnieje też wiele innych rodzajów ubezpieczeń, na przykład: pasiek, drobiu, czy też ubezpieczenie kosztów leczenia psa, kota. Jednym z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczenia mienia jest ubezpieczenie domu/lokalu mieszkalnego oraz znajdujących się wewnątrz ruchomości.

Nabycie
Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora.

Nadubezpieczenie
W ubezpieczeniach majątkowych, sytuacja, w której zgłoszona suma ubezpieczenia przewyższa faktyczną wartość ubezpieczonego mienia. Powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego wywołuje wypłatę odszkodowania odpowiadającego faktycznej wartości ubezpieczonego majątku.

Niedoubezpieczenie
W ubezpieczeniach majątkowych, sytuacja, w której zgłoszona suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu. W razie powstania zdarzenia ubezpieczeniowego wypłata odszkodowania jest uzależniona od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia albo odpowiada wysokości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia.

Nieszczęśliwy wypadek
Termin związany z ubezpieczeniami osobowymi. Przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, w następstwie którego ubezpieczony odniósł obrażenia lub zmarł.

Niezdolność do pracy
Termin związany z ubezpieczeniami osobowymi. Trwała, długotrwała lub całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz samodzielnej egzystencji, będąca rezultatem wypadku lub choroby.

NNW
Termin związany z ubezpieczeniami osobowymi. Polisa stosowana jako odrębna umowa ubezpieczenia, albo dodatkowa umowa w ubezpieczeniach życiowych, turystycznych, komunikacyjnych.Chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Nadzór ubezpieczeniowy
Potoczna nazwa instytucji, której celem działania jest ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia; w Polsce ‚organem nadzoru’ (nazwa używana w ustawach) jest Komisja Nadzoru Finansowego.

OC
Odpowiedzialność cywilna – ujemne konsekwencje ponoszone przez podmioty prawa w związku z zaistnieniem zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo.

OC ogólne
(ang. GTPL – General Third Party Liability) – podstawowe ubezpieczenie wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obejmujące swym zakresem ich odpowiedzialność za szkody deliktowe, GTPL nie pokrywa w swoim standardzie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktu lub zobowiązania – konieczne jest tu dodatkowe ubezpieczenie (np. OC kontraktowe, PI, a w przypadku konkretnych podmiotów np. OCP, OCS) lub specjalne rozszerzenie zakresu ochrony

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego
Polega na badaniu przez Towarzystwo złożonego wniosku i załączonych dokumentów w celu ustalenia, czy nie występują ponad standardowe zagrożenia. Na podstawie badania następuje zakwalifikowanie wniosku i ustalenie wielkości składki lub jego odrzucenie.

Ochrona tymczasowa
Termin związany z ubezpieczeniami na życie. Tymczasowa ochrona na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, która obowiązuje od dnia następnego po złożeniu wniosku o zawarcie umowy i wpłaceniu pierwszej składki. Czas trwania ochrony tymczasowej wynosi maksymalnie 90 dni.

Ochrona ubezpieczeniowa
Ochrona, jaką w zamian za opłacaną składkę, gwarantuje zakład ubezpieczeń, zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia.

Odszkodowanie
w ubezpieczeniach majątkowych świadczenie ubezpieczyciela za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie ubezpieczenia wypadku

Odnowienie umowy
popularne określenie zawarcia nowej umowy ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela i na warunkach identycznych (lub bardzo zbliżonych), jak w poprzednim okresie ubezpieczenia.

Okres odpowiedzialności
Określony w umowie ubezpieczenia okres, kiedy realizacja zdarzenia, na który umówiono się w umowie, powoduje obowiązek spełnienia określonego świadczenia przez ubezpieczyciela; jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

OWU
Ogólne warunki ubezpieczenia (w skrócie OWU) to zasady na jakich działa dane ubezpieczenie. Opisane są w nich prawa i obowiązki każdej ze stron umowy ubezpieczenia, tj. zakładu ubezpieczeń i ubezpieczającego. OWU stanowią integralną część umowy ubezpieczenia; każdy Klient powinien się z nimi zapoznać przed zawarciem umowy.

OWCA
osoba wykonująca czynności agencyjne; osoba fizyczna, z reguły pracownik agenta ubezpieczeniowego, która osobiście wykonuje czynności agencyjne powierzone temuż agentowi przez ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli; czynności te mogą polegać na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych.

Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką – na podstawie przepisów prawa cywilnego – ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu niedozwolonego (delikt) lub wiązać się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontrakt).

Odpowiedzialność cywilna deliktowa
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym.

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Odpowiedzialność cywilna za produkt
Odpowiedzialność cywilna producenta za wprowadzenie do obrotu towaru z wadami.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia, zakład ubezpieczeń zwraca ubezpieczającemu wpłacone składki pomniejszone o koszty udzielonej ochrony.

Odszkodowanie
Kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w razie wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku pod warunkiem, że ryzyko jej wystąpienia objęte było umową.

OFE
Otwarty Fundusz Emerytalny -prowadzi działalność, której zadaniem jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu emerytury po osiągnieciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury częściowej lub okresowej emerytury kapitałowej.

Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
Zamieszczony w OWU wykaz zdarzeń i okoliczności, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia.

Produkt ubezpieczeniowy
Zdefiniowana w umowie ubezpieczenia usługa obejmująca udzieloną klientowi ochronę ubezpieczeniową (rdzeń produktu) wraz z usługami dodatkowymi (np. assistance) i oprawą formalną produktu (np. sposób i forma dostarczenia polisy); pojęcie używane przede wszystkim w kontekście marketingu usług ubezpieczeniowych.

Pracownicze programy emerytalne (PPE)
Dobrowolny system zorganizowanego oszczędzania, umożliwiający systematyczne gromadzenie pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne; PPE tworzone są w zakładach pracy, najczęściej z inicjatywy pracodawcy, który opłaca składkę podstawową, a pracownik może wnieść dobrowolną składkę dodatkową; jeden z elementów III filara emerytalnego.

Przepięcie
W ubezpieczeniach mienia zakres ochrony obejmujący szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, a powstałe wskutek nagłej zmiany parametrów prądu elektrycznego – z reguły dostarczenia prądu o napięciu wyższym od znamionowanego dla danego urządzenia, instalacji, linii lub sieci; przepięcie jest z reguły odróżniane od ‚bezpośredniego uderzenia pioruna’.

Porozumienie Wielostronne
porozumienie w ramach systemu Zielonej Karty pozwalające poruszać się pojazdom zarejestrowanym w państwach, których Biura Narodowe (w Polsce – Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) są sygnatariuszami porozumienia, bez konieczności posiadania Zielonej Karty po terytorium innych państw Porozumienia; kolokwialnie – porozumienie pozwalające jeździć na „naszym” OC po terenie innych krajów Unii Europejskiej; w rzeczywistości Porozumienie Wielostronne obejmuje wszystkie kraje unijne oraz dodatkowo m.in: Andorę, Chorwację, Czarnogórę, Islandię, Norwegię, Serbię i Szwajcarię.

Porównywarka ubezpieczeń
popularne określenie serwisu internetowego dokonującego porównania cen lub cen i warunków ofert ubezpieczeniowych różnych ubezpieczycieli; z reguły porównywarki oferują porównania prostych produktów ubezpieczeniowych (np. OC komunikacyjne, ubezpieczenia turystyczne) i nie uwzględniają specyfiki potrzeb konkretnego klienta.

Przestępstwo ubezpieczeniowe
działanie skutkujące uszczupleniem, zarządzanego przez ubezpieczycieli, funduszu ubezpieczeniowego polegające najczęściej na doprowadzeniu do wypłaty nienależnego świadczenia, zawyżeniu świadczenia lub zaniżeniu należnej składki ubezpieczeniowej; koszty przestępczości ubezpieczeniowej ponoszą w znacznej części ubezpieczeni przez zawyżenie składek ubezpieczeniowych

Polisa
dokument, zawierający umowę ubezpieczenia. Potwierdza przyjęcie przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności za straty spowodowane przez ubezpieczone zdarzenia

Osoba uprawniona / osoba uposażona
osoba fizyczna wskazana przez Członka Funduszu na rzecz której ma nastąpić po śmierci Członka Funduszu, wypłata środków zgromadzonych na rachunku.

Osobowe ubezpieczenie
Ubezpieczenie, którego przedmiotem jest życie, zdrowie lub zdolność do pracy człowieka.

Osoby bliskie
Zwykle współmałżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo ubezpieczonego

PIU
Polska Izba Ubezpieczeń – Organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, skupiającą wszystkie towarzystwa ubezpieczeń, działające na polskim rynku. Głównym zadaniem Izby jest nie tylko reprezentowanie środowiska ubezpieczeniowców, lecz także ochrona wspólnych interesów zakładów ubezpieczeń oraz przeciwdziałanie zagrożeniom na rynku ubezpieczeniowym.

Płatnik składek
podmiot, o którym mowa w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, na przykład: pracodawca dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; powiatowy urząd pracy dla bezrobotnych.

Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
Dzień, w którym w stosunku do ubezpieczonego/ ubezpieczonego mienia rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa zakładu ubezpieczeń. W ubezpieczeniach indywidualnych początek i koniec odpowiedzialności jest z reguły określany w dokumencie ubezpieczenia.

Początkowa suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia ustalona przy zawarciu umowy (dot. ubezpieczeń jednostkowych) lub przystąpieniu do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych).

Rekomendacja dobrych praktyk
„Miękkie prawo” opracowywane i przyjmowane na zasadach dobrowolności wspólnie przez podmioty rynku; w ubezpieczeniach Polska Izba Ubezpieczeń opracowała i przyjęła rekomendacje dobrych praktych dla bancassurance (wraz ze Związkiem Banków Polskich) oraz rekomendację dobrych praktyk informacyjnych w polisach z UFK.

Rocznica polisy
Rocznica zawarcia umowy ubezpieczenia; dla wielu umów jest to data, kiedy można – w ramach warunków zawartej umowy – zmienić różne parametry tej umowy, np. podwyższenie sumy ubezpieczenia i składki w ramach indeksacji.

Regres
Z chwilą wypłaty odszkodowania przejście na Towarzystwo Ubezpieczeniowe praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie wypadku ubezpieczeniowego.

Regres ubezpieczeniowy
w ubezpieczeniach majątkowych roszczenie ubezpieczyciela przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, które przechodzi na tego ubezpieczyciela z dniem zapłaty odszkodowania; regres nie przysługuje ubezpieczycielowi przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba, że sprawca wyrządził szkodę umyślnie; jeśli ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody ubezpieczającemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia roszczenia.

Reasekuracja
umowa, gdzie cesjonariusz (reasekurator lub ubezpieczyciel występujący w roli reasekuratora) zobowiązuje się do pokrycia określonej w umowie części odszkodowań i świadczeń wypłaconych z umów ubezpieczenia zawartych przez cedenta (ubezpieczyciela, który zawarł te umowy ubezpieczenia), za co cedent zobowiązuje się zapłacić określoną w umowie składkę reasekuracyjną; w polskim systemie prawa umowa reasekuracji jest umową nienazwaną, a dodatkowo w praktyce często zawieraną na prawie obcym, np. prawie kraju siedziby reasekuratora; ubezpieczyciele stosują reasekurację dla: zabezpieczenia się przed pojedynczymi szkodami o bardzo dużej wysokości (np. ubezpieczenia wielkich zakładów przemysłowych), zabezpieczenia się przed podwyższoną częstością szkód małych i średnich, podniesienia pojemności ubezpieczeniowej, wyrównania ryzyk, a generalnie wzmocnienia swojej pozycji i siły finansowej.

Reasekuracja nieproporcjonalna
umowa reasekuracji, gdzie pokrywana przez reasekuratora część szkody nie pozostaje w takim samym stosunku do całości szkody, jak przyjęta składka reasekuracyjna do składki ubezpieczeniowej.

Reasekuracja obligatoryjna
umowa reasekuracji, najczęściej zawierana na bazie rocznej, gdzie ubezpieczyciel zobowiązuje się oddać do reasekuracji wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte w okresie obowiązywania umowy reasekuracji, a reasekurator zobowiązuje się wszystkie te umowy do reasekuracji przyjąć; przy umowach reasekuracji obligatoryjnej określa się, jakie umowy ubezpieczenia objęte są umową (np. ubezpieczenia ogniowe, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków itp.), na jakich warunkach umowy te mogą być zawierane oraz (najczęściej) jaka jest maksymalna suma ubezpieczenia (tzw. pojemność umowy obligatoryjnej), którą reasekurator zobowiązuje się automatycznie przyjąć do reasekuracji.

Reasekuracja fakultatywna

umowa reasekuracji, którą zawiera się indywidualnie dla pojedynczej umowy ubezpieczenia lub dla grupy z góry określonych umów ubezpieczenia; reasekurację fakultatywną stosuje się dla ryzyk, które „nie mieszczą się” w umowach obligatoryjnych ze względu na specyficzne warunki umowy ubezpieczenia lub sumę ubezpieczenia przekraczającą pojemność umowy obligatoryjnej; w praktyce umowy fakultatywne stosowane są przy umowach ubezpieczenia dużych podmiotów gospodarczych (np. wielkich zakładów przemysłowych, instytucji finansowych).

Reasekuracja proporcjonalna
umowy reasekuracyjne, w których ubezpieczyciel i reasekurator uczestniczą w danym ryzyku, składce oraz szkodach w takich samych proporcjach.

Renta ubezpieczeniowa
grupa ubezpieczeń, gdzie ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty ubezpieczonemu stałej kwoty w określonych interwałach czasowych (np. comiesięcznie) przez określony z góry czas lub do końca życia; składka ubezpieczeniowa opłacana jest wcześniej w ratach lub jednorazowo.

Reguła proporcjonalności
zasada stosowana przy niedoubezpieczeniu. Odszkodowanie zostaje pomniejszone w takim stopniu, w jakim zapisana w polisie suma ubezpieczenia pozostaje do rzeczywistej wartości mienia. Oznacza to, że ubezpieczając np. budynek o wartości 300.000 zł na sumę 150.000 zł w razie strat w wyniku zdarzeń losowych wycenionych na 50.000 zł otrzymamy odszkodowanie w wysokości 25.000 zł. W tym przypadku nastąpiło niedoubezpieczenie w 50 %, wobec czego odszkodowanie również zostanie pomniejszone o 50%.

Ryzyko ubezpieczeniowe
zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową

Rocznica polisy
Każda kolejna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia.

Rok polisowy
Każdy rok trwania ubezpieczenia liczony od daty początku zawarcia umowy ubezpieczeniowej do dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w kolejnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień kolejnej rocznicy polisy.

Roszczenie
Zgłoszenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego pretensji w sprawie wypłaty odszkodowania lub świadczenia.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
Rozwiązanie umowy następuje w zależności od rodzaju ubezpieczenia w razie np. wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy, dokonania całkowitego wykupu ubezpieczenia (ubezpieczenia na życie), śmierci ubezpieczonego.

Ryzyko ubezpieczeniowe
Możliwość wystąpienia jakiegoś zdarzenia.

Rzecznik Ubezpieczonych
Reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

Polisa
Dokument wystawiony przez zakład ubezpieczeń potwierdzający zawarcie umowy.

Pośrednik ubezpieczeniowy
Agent ubezpieczeniowy lub broker.

Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE)
Towarzystwa zajmujące się zarządzaniem, inwestowaniem i pomnażaniem składek gromadzonych w OFE. Reprezentują OFE wobec osób trzecich.

Pracowniczy program emerytalny
Dobrowolny program oszczędnościowy prowadzony przez pracodawcę w ramach III filaru. Może być prowadzony w formie: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o wnoszeniu przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, 3. umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń, 4. umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych.

Prolongata
Przedłużenie terminu płatności składki, w którym obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa.

Prowizja
Wynagrodzenie agentów i brokerów za pozyskiwanie ubezpieczeń.

Przedmiot ubezpieczenia
jest określany w umowie ubezpieczenia. W ubezpieczeniach osobowych jest nim np. życie lub zdrowie ubezpieczonego, w ubezpieczeniach majątkowych – mienie, odpowiedzialność cywilna etc.

Przejęcie opłacania składki
Zgodnie z warunkami umowy, zakład ubezpieczeń przejmuje obowiązek opłacania składek od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do końca okresu ubezpieczenia.

Przypis składki
Wysokość należnej składki.

Przekazanie składki
Termin, w którym zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą.

Szkoda
strata majątkowa, lub inna (np. utrata zdrowia, życia lub nawet urodzenie dziecka) powstała w wyniku wypadku losowego

Slip brokerski
przygotowywany przez brokera, a przedkładany ubezpieczycielowi, dokument opisujący klienta, dla którego broker poszukuje ochrony ubezpieczeniowej, ryzyka tego klienta (techniczny opis ryzyka, zabezpieczeń) oraz sposób, w jaki ten klient ma być ubezpieczony (systemy ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, klauzule); historycznie podpis underwritera na slipie brokerskim oznaczał akceptację ryzyka przez ubezpieczyciela.

Suma ubezpieczenia
Kwota, na którą ubezpieczono mienie, życie lub zdrowie ubezpieczonego. W umowach ubezpieczenia mienia suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Szkoda
Każdy uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli. Szkoda może mieć charakter niemajątkowy lub majątkowy.

Szkoda na mieniu
(majątkowa) – szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Jest to wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego.

Szkoda na osobie
(niemajątkowa) szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka.

Szkodowość
Stosunek odszkodowań i świadczeń wypłaconych do składki zarobionej, z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia.

Świadczenie
Suma, którą zakład ubezpieczeń jest obowiązany wypłacić w razie wystąpienia zdarzeń określonych w umowie.

Terminowa umowa ubezpieczenia na życie
umowa ubezpieczenia na życie, gdzie zdarzeniem ubezpieczeniowym jest śmierć osoby ubezpieczonej w okresie ubezpieczenia, z reguły określanym na 5, 10, 20 lat. Ubezpieczenia terminowe bywają rozszerzane najczęściej o opcje poważnego zachorowania, następstw nieszczęśliwych wypadków, niezdolności do pracy. Terminowe ubezpieczenie na życie jest dobrą, i stosunkowo tanią, formą zabezpieczenia najbliższych na wypadek śmierci, kalectwa lub poważnego zachorowania osoby ubezpieczonej.

Tajemnica ubezpieczeniowa
prawny zakaz udzielania przez ubezpieczyciela jakichkolwiek informacji o pojedynczej umowie ubezpieczenia. Tajemnica ubezpieczeniowa dotyczy zarówno ubezpieczyciela, jak i wszystkich osób, z pomocą których wykonuje on swoją działalność.

Towarzystwo ubezpieczeniowe
Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń.Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce odbywa się na podstawie zezwolenia ministra finansów przez podmioty funkcjonujące w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Trwały uszczerbek na zdrowiu
Naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu.

Ubezpieczenia techniczne
Grupa ryzyk, gdzie do oceny ryzyka, budowy warunków ubezpieczenia, underwritingu oraz likwidacji szkód jest konieczna inżynieryjna, techniczna wiedza; do tej różnorodnej grupy ryzyk zalicza się m.in. ubezpieczenia budowlano-montażowe, uszkodzenia maszyn, sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenia gospodarcze
Dział ubezpieczeń, gdzie stosunki pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem reguluje umowa ubezpieczenia oparta o normy prawa prywatnego; w ramach ubezpieczeń gospodarczych wyróżniamy: ubezpieczenia majątkowe i osobowe (uregulowane w kodeksie cywilnym) oraz ubezpieczenia morskie (uregulowane w kodeksie morskim); do ubezpieczeń gospodarczych bywa też zaliczana odrębnie reasekuracja (w polskim systemie prawa umowa nienazwana).

Ubezpieczenie funeralne
Ubezpieczenie pokrywające koszty organizacji pogrzebu. Ubezpieczenie może pokrywać koszt usługi pogrzebowej, zakupu trumny, wystroju wnętrza, przygotowania zmarłego do pochówku czy organizację konsolacji. Ubezpieczenie może obejmować również koszty związane z dziedziczeniem majątku po zmarłym. W przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie otrzymuje zajmujący się organizacją pochówku, wskazany w umowie, zakład pogrzebowy. Ewentualna nadwyżka trafia zaś w ręce rodziny zmarłego.

Ubezpieczenie K&R (Kidnap & Ransom)
Umowa ubezpieczenia, która dotyczy porwania i okupu. Obok podstawowych ryzyk w ramach ubezpieczenia pokrywane są także koszty dodatkowe, np. koszty roszczeń skierowanych przez rodzinę porwanego do firmy. Ubezpieczenie dedykowane głównie przedsiębiorstwom i instytucjom, rzadziej osobom prywatnym. W Polsce nie tak powszechne jak za granicą, szczególnie w krajach, gdzie ryzyko porwania jest podwyższone.

Ubezpieczenie należności handlowych (kredytu kupieckiego)
Ubezpieczenie adresowane do przedsiębiorstw oferujących swoim kontrahentom odroczone terminy płatności. Ubezpieczenie pokrywa finansowe skutki nieplanowanych, nagłych strat, mogących pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta za sprzedane towary lub wykonane usługi. Ubezpieczenie może obejmować ochroną zarówno kontrakty krajowe, jak i zagraniczne.

Udział własny
część w każdej szkodzie, którą bierze na siebie ubezpieczony; wyrażany najczęściej procentowo, rzadziej kwotowo.; ma wymiar zarówno finansowy, jak i przede wszystkim prewencyjny, mając zwiększać dbałość ubezpieczonego o przedmiot ubezpieczenia; szczegółowe definicje działania udziału własnego mogą być różne dla różnych ubezpieczycieli, a nawet warunków ubezpieczenia.

Ubezpieczenie płatności
(ang. PPI – payment protection insurance) – to grupa produktów ubezpieczeniowych, które mają chronić kredytobiorcę w przypadku niemożności obsługi kredytu wskutek określonego w warunkach ubezpieczenia zdarzenia, np. wypadku, choroby, niezdolności do pracy, utraty pracy lub śmierci. Z zasady produkty PPI sprzedawane są jako uzupełnienie oferty kredytowej banku (np. kredyt hipoteczny, gotówkowy, debet w rachunku lub saldo karty kredytowej).

Ubezpieczenie przerw w działalności
(ang. BI – business interruption) – ubezpieczenie chroniące przedsiębiorcę w przypadku przerwy w produkcji spowodowanej określonymi w umowie zdarzeniami losowymi; ochronie podlegają z reguły koszty stałe, zysk netto przedsiębiorcy lub dodatkowe, albo zwiększone wskutek zdarzenia koszty działalności; ubezpieczenie BI nazywane jest również ubezpieczeniem utraty zysku, co przez wiele osób uznawane jest za niepoprawne, a na pewno mylące.

Ubezpieczenie ochrony prawnej
ubezpieczenie pokrywające koszty prowadzenia sporów prawnych, w tym sporów sądowych w sprawach cywilnych i karnych oraz sporów administracyjnych (np. przed organami skarbowymi); z reguły ubezpieczyciel ochrony prawnej nie tylko pokrywa koszty sporu sądowego, ale też organizuje jego prowadzenie.

Uproszczona likwidacja
likwidacja szkód, głównie u ubezpieczycieli majątkowych, gdzie nie są stosowane wszystkie standardowo przyjęte procedury likwidacyjne; uproszczoną likwidację stosuje się przy małych szkodach, gdzie sam koszt prowadzenia pełnej likwidacji byłby wysoki w stosunku do potencjalnego świadczenia, w przypadku klęsk żywiołowych, gdzie sam fakt zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę nie budzi wątpliwości, albo w przypadku niektórych umów ubezpieczenia dla dużych podmiotów gospodarczych.

Ubezpieczający
Osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń i obowiązana jest płacić składki.

Ubezpieczenia bezterminowe
Ubezpieczenie, którego czas trwania nie jest z góry ustalony.

Ubezpieczenia długoterminowe
Ubezpieczenie zawarte na czas dłuższy od roku.

Ubezpieczenia krótkoterminowe
Ubezpieczenie zawarte na czas krótszy niż 1 rok.

Ubezpieczenie
Instrument pozwalający zastąpić wielką, ale niepewną stratę powstałą w wyniku zdarzenia losowego, stosunkowo niewielką, ale pewną stratą ? składką ubezpieczeniową. Synonimem słowa ubezpieczenie jest asekuracja.

Ubezpieczenie bezskładkowe
Jest to forma ubezpieczenia, w której nastepuje ustanie obowiązku opłacania wymaganej przez ubezpieczonego składki (klient nie chce lub nie może kontynuować ich opłacania). Jest to proces nieodwracalnmy.

Ubezpieczenie dodatkowe
Ubezpieczenia rozszerzające ubezpieczenia podstawowe, np. na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przejęcia obowiązku opłaty składek na wypadek niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Wiąże się z koniecznością opłacania dodatkowej składki

Ubezpieczenie na życie
Umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić określone świadczenia w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę.

Ubezpieczenie na życie i dożycie
Ubezpieczenie, które obejmuje swoim zakresem nastepujące zdarzenia: śmierć w okresie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz dożycie przez ubezpieczonego określonego w umowie wieku.

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym
Ubezpieczenie, którego celem jest ochrona i gromadzenie kapitału na przyszłość.

Ubezpieczenie podstawowe
Produkt ubezpieczeniowy, do którego można dokupić ubezpieczenia dodatkowe.

Ubezpieczenie posagowe
Rodzaj ubezpieczenia osobowego. Głównym celem takiego ubezpieczenia jest gromadzenie kapitału na zabezpieczenie przyszłości dziecka poprzez zapewnienie mu wypłaty zgromadzonych środków w określonym momencie w przyszłości (np. jako kapitał pozwalający na podjęcie studiów wyższych).

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Fundusz, który wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej lub rolnika, w przypadku nie ustalenia tożsamości sprawcy lub gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Ubezpieczony
Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.

Ubezpieczyciel
Zakład ubezpieczeń, który w zamian za składkę przejął ryzyko wymienione w umowie ubezpieczenia.

Uczestnik funduszu inwestycyjnego
Osoba fizyczna, prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr i które za wpłaty wniesione do funduszu nabyły i posiadają jednostki uczestnictwa.

Udziały jednostkowe w funduszu
Jednostki danego funduszu, wszystkie o równej wartości, służące do ustalenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu.

Umowa agencyjna
Umowa pomiędzy zleceniodawcą (towarzystwem ubezpieczeń) i agentem zobowiązująca agenta do stałego pośredniczenia w zawieraniu umów na rzecz i w imieniu zleceniodawcy.

Underwriter
Specjalista do spraw selekcji, oceny i akceptacji ryzyka.

Uposażony
Osoba lub instytucja wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Wypadek ubezpieczeniowy
zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub w umowie ubezpieczenia zdarzenie, którego zajście zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia

Wartość odtworzeniowa
Aktualny koszt zakupu lub wytworzenia przedmiotów tego samego rodzaju i zbliżonej jakości.

Wiek ubezpieczonego
Różnica lat między aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego.

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
Ryzyka, za jakie nie bierze odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, wymienione w OWU oraz w umowie.

Wypadek ubezpieczeniowy
Zdarzenie objęte ochroną na podstawie ogólnych warunków zawartego ubezpieczenia, za które zakład ubezpieczeń (na mocy istniejących przepisów) zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie lub świadczenie.

Wypłata gotówkowa
forma wypłaty środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu, przypadających osobom uprawnionym, wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku lub niewskazania, spadkobiercom zmarłego Członka Funduszu

Zakres ochrony ubezpieczeniowej
popularne określenie dla definicji wypadku, który zobowiązuje ubezpieczyciela do spełnienia świadczenia określonego w umowie ubezpieczenia; z reguły określenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej jest dość złożone i obejmuje wiele tzw. podstawowych ryzyk.

Zasada realności ochrony
Jedna z podstawowych zasad ubezpieczeń stanowiąca, iż w przypadku zaistnienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczony otrzyma świadczenie w spodziewanej wysokości; zasada bywa też przywoływana w bardziej technicznym brzmieniu: ubezpieczający może liczyć na to, iż w razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego wypłacone zostanie świadczenie w granicach zawartej umowy ubezpieczenia i zgodnie z obowiązującymi warunkami tego ubezpieczenia, zarówno co do wysokości świadczenia, jak i terminu wypłaty świadczenia.

Zasada powszechności ochrony
Jedna z podstawowych zasad ubezpieczeń stanowiąca, iż należy dążyć do upowszechniania ochrony ubezpieczeniowej; miernikiem powszechności ochrony jest wykorzystanie tzw. pola ubezpieczeniowego.

Zadośćuczynienie pieniężne
jeden ze sposobów wyrównania szkody niemajątkowej, polegający na wypłacie za doznaną krzywdę osobie poszkodowanej odpowiedniej sumy pieniężnej. Zadośćuczynienia można domagać się w razie uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia się potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, pozbawienia wolności, w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu, śmierci osoby najbliższej, naruszenia dobra osobistego.

Zarządzanie ryzykiem
zbiór podejmowanych przez organizację (np. przedsiębiorstwo, jednostkę samorządu terytorialnego) działań, mających zabezpieczyć tę organizację przed wpływem nieprzewidzianych zdarzeń przy realizacji jej założonych celów. Z reguły przyjmuje się, iż zarządzanie ryzykiem obejmuje trzy operacyjne etapy: identyfikację, ocenę oraz podejmowanie ryzyka.

Zielona Karta
właściwie Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy (popularna nazwa pochodzi od koloru dokumentu); dokument uznawany jest przez rządy państw, których Biura Narodowe (w Polsce jest to Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) należą do Systemu Zielonej Karty, za dowód istnienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w ich kraju; System Zielonej Karty zrzesza obecnie 45 Biur Narodowych.