FAQ – często zadawane pytania

Ile wynosi suma gwarancyjna w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
Odpowiedź: Suma gwarancyjna wynosi 5.000.000 euro w przypadku szkód na osobie
i 1.000.000 Euro dla szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych.


Jeżeli nie używam samochodu to czy jestem zobowiązany posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
Odpowiedź: Tak. Każdy pojazd, który nie został wyrejestrowany musi posiadać ubezpieczenie OC. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.


Jakie konsekwencje grożą za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
Odpowiedź: Przede wszystkim należy liczyć się z karą finansową nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do którego zadań należy m.in. wykrywanie nieubezpieczonych pojazdów.
Najbardziej dotkliwą konsekwencją jest konieczność zapłaty świadczeń poszkodowanym w wypadku, który został wyrządzony nieubezpieczonym pojazdem, np. zadośćuczynienia lub dożywotniej renty. To ogromne kwoty, więc nie warto ryzykować.


Kiedy należy posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
Odpowiedź: Posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej:
w dniu rejestracji pojazdu podlegającego rejestracji, z wyłączeniem pojazdów zabytkowych, wpisanych do księgi inwentarza muzealiów, starszych niż 40 lat lub mających co najmniej 25 lat i uznanych za unikatowe,
przed wprowadzeniem do ruchu na drogę publiczną – pojazdy zabytkowe i wolnobieżne,
przed przekroczeniem granicy – jeśli posiadacz lub kierujący pojazdem wjeżdżający na teren RP nie posiada OC,
przed wprowadzeniem do ruchu – pojazdy podlegające rejestracji a które nie zostały zarejestrowane z wyłączeniem pojazdów zabytkowych
przed wprowadzeniem do ruchu – pojazdy zabytkowe i wolnobieżne, które nie zostały dopuszczone do ruchu,
przed wprowadzeniem do ruchu – pojazdy zarejestrowane za granicą – nie dopuszczone do ruchu na terytorium RP.


Kupiłem/kupiłam samochód. Czy składka za OC, którą opłacał sprzedający ulegnie zmianie?
Odpowiedź: Po sprzedaży pojazdu ubezpieczyciel może wyliczyć nową wysokość składki, uwzględniając przysługujące nabywcy zniżki oraz zwyżki. Ubezpieczyciel ma prawo to zrobić, ponieważ wraz ze zmianą właściciela pojazdu zmienia się ryzyko ubezpieczeniowe. Rekalkulacja nie nastąpi, jeżeli nowy właściciel pojazdu wypowie umowę ubezpieczenia OC. Pamiętaj jednak, że musisz od razu zawrzeć nową polisę. W przeciwnym razie narażasz się nie tylko na karę, ale także na odpowiedzialność za szkody wyrządzone pojazdem.


Kupiłem/łam auto bez ważnego ubezpieczenia OC – co należy zrobić?
Odpowiedź: W przypadku kupna auta bez ważnej polisy OC, nabywca zobowiązany jest do wykupienia nowej umowy ubezpieczenia jeszcze w tym samym dniu, w którym kupił samochód. W przeciwnym razie narażasz się nie tylko na karę finansową, ale także na odpowiedzialność za szkody wyrządzone pojazdem.


Ile czasu mam na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC po zakupie pojazdu?
Odpowiedź: Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona w dniu złożenia wypowiedzenia, a ubezpieczyciel ma prawo do naliczenia składki za wykorzystany okres od dnia zakupu do dnia złożenia wypowiedzenia.


Zbywca pojazdu nie przekazał mi ubezpieczenia OC, co mogę zrobić?
Odpowiedź: Wejdź na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (www.ufg.pl) i sprawdź, u którego ubezpieczyciela ubezpieczony jest pojazd, który kupiłeś. Wystarczy podać numer rejestracyjny. Następnie skontaktuj się w ubezpieczycielem.


Sprzedałem/łam auto, czy muszę to zgłosić Zakładzie Ubezpieczeń?
Odpowiedź: Sprzedając samochód posiadacz pojazdu (zbywca) zobowiązany przekazać kupującemu dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia OC oraz w ciągu 14 dni zgłosić sprzedaż pojazdu ubezpieczycielowi, z którym zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
– Żeby zgłosić sprzedaż auta, wystarczy wysłać kopię umowy sprzedaży na odpowiedni adres


Zezłomowałem pojazd, co powinienem zrobić?
Odpowiedź: W przypadku zezłomowania pojazdu należy powiadomić Zakład Ubezpieczeń i przekazać kopię dokumentu potwierdzającego złomowanie pojazdu bądź jego wyrejestrowanie.


W jakich przypadkach mogę wypowiedzieć polisę OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
Odpowiedź: Wypowiedzenie polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych można złożyć w poniższych przypadkach:
– na koniec okresu ubezpieczenia,
– po zakupie pojazdu,
– rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC automatycznie wznowionej (podwójne ubezpieczenie).


Co zrobić w razie szkody z polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
Odpowiedź: Należy zgłosić szkodę do Zakładu Ubezpieczeń. Numer telefonu lub adres formularza online znajduje się również na każdej polisie ubezpieczeniowej.

W razie powstania szkody kierujący pojazdem powinien:
-zapobiec zwiększeniu się szkody oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
– udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy oraz zapewnić pomoc lekarską,
– w miarę możliwości zabezpieczyć mienie osób poszkodowanych,
– powiadomić policję, jeśli były ofiary w ludziach,
– powiadomić policję, gdy szkoda powstała w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo,
– powiadomić policję, gdy występują problemy w ustaleniu winnego powstania szkody
Jeśli na miejscu zdarzenia nie było Policji, postaraj się uzyskać od sprawcy zdarzenia oświadczenie, w którym przyznaje się do winy za spowodowanie zdarzenia. Oświadczenie powinno zawierać:
dane właścicieli pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
dane kierujących pojazdami uczestniczącymi w zdarzeniu,
dane świadków powstałej szkody,
dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (marka, model, nr rejestracyjny, barwa),
numer polisy OC sprawcy zdarzenia,
szczegółowy opis okoliczności powstania szkody i miejsca zdarzenia (najlepiej ze szkicem sytuacyjnym),
jednoznaczne określenie, kto i dlaczego ponosi winę za powstanie szkody,
szczegółowy opis zaistniałych uszkodzeń pojazdów (lub rzeczy) wszystkich uczestników zdarzenia.
Możesz również wypełnić międzynarodowe oświadczenie o wypadku drogowym.


Co się dzieje z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych po śmierci właściciela pojazdu?
Odpowiedź: Zgodnie z art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, z chwilą śmierci posiadacza pojazdu, który zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jego prawa i obowiązki wynikające z tej umowy ubezpieczenia przechodzą na spadkobierców.
Kluczową kwestią jest to, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców z chwilą śmierci spadkodawcy (niezależnie od tego, kiedy dojdzie do działu spadku). Tym samym, wszyscy spadkobiercy stają się posiadaczami pojazdu z chwilą śmierci spadkodawcy, a w związku z tym osobami zobowiązanymi do posiadania ochrony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych